Skip to main content

Polityka prywatności

Please scroll down for English, Deutsch or Russian.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Młynomag Myszkowska Rezanko Spółka Jawna, z siedzibą: Grodzkim Młynie 3 11-440 Reszel, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000005978, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7420013875 REGON: 510245675. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz ze strony to przetwarzamy Twoje dane jak: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rozdzielczość monitora, rodzaj przeglądarki internetowej. Jeśli użyłeś formularz kontaktowy na naszej stronie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,adres zamieszkania
7. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli dokonałeś zapytania przez formularz kontaktowy
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mlynomag.pl.
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

15. Witryna www.mlynomag.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
16. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics oraz Pixel Facebook które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Mlynomag.pl w celu optymalizacji działań.
17. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
18 Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

ENGLISH

 

Privacy policy

The new Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such information and the repeal of Directive 95/46/EC has been in force since May 25, 2018.

§.1 General Provisions

1. The data controller is Młynomag Myszkowska Rezanko Spółka Jawna (General Partnership), with its registered office [address]: Grodzki Młyn 3 11-440 Reszel, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS (National Court Register) number: 0000005978, for which the register is kept by the Court in Olsztyn, 8th Commercial Division of the National Court Register, NIP (Tax ID no.): 7420013875, REGON (Business Registry no.): 510245675. Data protection is carried out in accordance with the requirements of generally applicable law, and the data are stored on secured servers.

2. For the interpretation of terms, a glossary of the Regulations is used or as described in the Privacy Policy.

3. For the purposes of better acceptance of the Privacy Policy, the term “User” has been replaced with the term “You”, “Controller” – “We”. The term “GDPR” means Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such information and the repeal of Directive 95/46/EC.

4. We respect the right to privacy and we care about data security.

5. Personal data provided in the contact form are treated as confidential and are not available to unauthorized persons.

§2. Data Controller

6. The service provider is the controller of the customers’ data. This means that if you use the website, we process your data, such as: IP address, type of operating system, monitor resolution, type of web browser.

If you have used the contact form on our website: name, surname, e-mail address, telephone number, address of residence

7. Personal data are processed:

a. in accordance with the provisions regarding the protection of personal data,

b. in accordance with the implemented Privacy Policy

c. to the extent and for the purpose necessary to enter into, shape the content of the Agreement, amend or terminate it and correctly provide the Services rendered electronically,

d. to the extent and purpose necessary to fulfil legitimate interests (legitimate purposes), and the processing does not violate the rights and freedoms of the data subject,

e. to the extent and purpose consistent with the consent you had given if you had made an enquiry through the contact form.

8. Each data subject (if we are their controller) has the right to access data, rectify, delete or limit processing, the right to object and the right to file a complaint to the supervisory body.

9. Contact with the person supervising the processing the personal data in the organization of the Service Provider is possible via e-mail at biuro@mlynomag.pl.

10. We reserve the right to process your data after the termination of the Agreement or withdrawal of consent only in the scope of seeking possible claims before the court or if national or EU regulations or international law oblige us to retain data.

11. The Service Provider has the right to disclose personal data of the User and their other data to entities authorized under the applicable law (e.g. law enforcement authorities).

12. The erasure of personal data may occur as a result of the withdrawal of consent or filing a legally admissible objection to the processing of personal data.

13. The Service Provider does not disclose personal data to entities other than authorized on the basis of applicable law.

14. Personal data are processed only by persons authorized or by a processor, with whom we closely cooperate.

§3. Cookies

15. The website www.mlynomag.pl uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the computer browser. When the browser reconnects with the website, the website recognizes the type of device the user uses to connect. Parameters allow to read information contained in them only to the server that created them. Cookies make it easier to use previously visited websites.

The collected information relates to the IP address, type of browser, language, type of operating system, Internet service provider, time and date information, location and information sent to the website via the contact form.

16. The collected data are used to monitor and verify how users use our websites to improve the functioning of the website, ensuring more effective and problem-free navigation. We monitor users’ information using the Google Analitics and Pixel Facebook tools which record the user’s behaviour on the website.

Cookies identify the user, which allows the content of the website that he uses to be adapted to their needs. By remembering their preferences, it possible to match ads addressed to them. We use cookies to guarantee the highest standard of convenience of our service, and the collected data are used only inside Mlynomag.pl in order to optimize activities.

17.  Our website uses the following cookies:

a) cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication within the website;

b) “performance” cookies, enabling the collection of information regarding the manner of use of websites;

c) “advertising” cookies, enabling to provide the users with advertising content more tailored to their interests.

18. The user may at any time disable or restore the option of collecting cookies by changing the settings in the web browser. Instructions for managing cookies are available on the website

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Additional personal data, such as an e-mail address, are collected only in places where the user expressly consented to this by completing the form. The above data are retained and used only for the needs necessary to perform a given function.

 

DEUTSCH

Datenschutzerklärung

Seit dem 25. Mai 2018 ist eine neue Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Informationen und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG in Kraft.

§.1 Allgemeine Bestimmungen

1. Der Verwalter der Daten ist Młynomag Myszkowska Rezanko Spółka Jawna, mit Sitz: Grodzki Młyn 3 11-440 Reszel, eingetragen im Unternehmerregister unter der Nummer KRS:0000005978, für die die Registrierungsakten beim Gericht in Olsztyn, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, Steuernummer 7420013875 REGON: 510245675 aufbewahrt werden. Die Daten werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der allgemein gültigen Gesetze geschützt und ihre Speicherung erfolgt auf sicheren Servern.

2. Für die Auslegung von Begriffen ist das Glossar oder wie in der Datenschutzerklärung beschrieben zu verwenden.

3. Um den Empfang der Datenschutzerklärung zu verbessern, wurde der Begriff „Nutzer“ durch den Begriff „Sie“, „Verwalter“  durch „Wir“ ersetzt. Der Begriff „DSGVO“ bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

4. Wir respektieren das Recht auf Privatsphäre und kümmern uns um die Datensicherheit.

5. Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und sind für Unbefugte nicht sichtbar.

§2. Datenverwalter

6. Der Dienstleister ist der Verwalter der Daten seiner Kunden. Das bedeutet, dass wir, wenn Sie die Website nutzen, Ihre Daten wie: IP-Adresse, Betriebssystemtyp, Bildschirmauflösung, Browsertyp verarbeiten.

Wenn Sie das Kontaktformular auf unserer Website verwendet haben: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Wohnortadresse

7. Die personenbezogenen Daten werden verarbeitet:

a. in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen,

b. in Übereinstimmung mit der implementierten Datenschutzerklärung

c. in dem Umfang und zu dem Zweck, der erforderlich ist, um den Inhalt des Vertrages zu gestalten, seine Änderung oder Beendigung sowie die ordnungsgemäße Erbringung von Dienstleistungen, die auf elektronischem Wege erbracht werden, festzulegen,

d. in dem Umfang und zu dem Zweck, der zur Erfüllung berechtigter Interessen erforderlich ist (rechtlich gerechtfertigte Zwecke), und die Verarbeitung die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht verletzt:

in dem Umfang und zu dem Zweck gemäß Ihrer Zustimmung, wenn Sie eine Anfrage über das Kontaktformular gestellt haben

8. Jede betroffene Person (wenn wir der Datenverwalter sind) hat das Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, das Widerspruchsrecht, das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

9. Der Kontakt mit der Person, die für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Unternehmen des Dienstleisters verantwortlich ist, ist per E-Mail möglich: biuro@mlynomag.pl.

10. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Daten nach Beendigung des Vertrages oder Widerrufs der Einwilligung nur insoweit zu verarbeiten, als dies zur Geltendmachung von Ansprüchen vor Gericht erforderlich ist oder wenn uns nach nationalem, EU- oder internationalem Recht die Aufbewahrung der Daten obliegt.

11. Der Dienstleister ist berechtigt, personenbezogene Daten des Nutzers und andere Daten des Nutzers an Personen weiterzugeben, die aufgrund einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen berechtigt sind (z.B. Strafverfolgungsbehörden).

12. Die Löschung personenbezogener Daten kann durch den Widerruf der Einwilligung oder einen rechtlich zulässigen Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen.

13. Der Dienstleister darf personenbezogene Daten nicht an andere als die aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zugelassenen Unternehmen weitergeben.

14. Personenbezogene Daten werden nur von uns autorisierten Personen oder von Verarbeitern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, verarbeitet.

§3. Cookies

15. Die Website www.mlynomag.pl verwendet Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die von einem Webserver gesendet und von der Computersoftware des Browsers gespeichert werden. Wenn sich der Browser wieder mit einer Seite verbindet, erkennt die Website den Gerätetyp, von dem aus der Nutzer sich verbindet. Parameter ermöglichen es Ihnen, die darin enthaltenen Informationen nur auf dem Server zu lesen, der sie erstellt hat. Cookies erleichtern die Nutzung zuvor besuchter Websites.

Zu den gesammelten Informationen gehören die IP-Adresse, der Browsertyp, die Sprache, der Betriebssystemtyp, der Internetdienstanbieter, Zeit- und Datumsinformationen, der Standort und Informationen, die über das Kontaktformular an die Website gesendet werden.

16. Die von uns erhobenen Daten werden verwendet, um zu überwachen und zu überprüfen, wie die Nutzer unsere Websites nutzen, um das Funktionieren der Website für eine effektivere und reibungslosere Navigation zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics und Pixel Facebook, um Nutzerinformationen zu überwachen und das Nutzerverhalten auf der Website aufzuzeichnen.

Cookies identifizieren Sie und ermöglichen es Ihnen, den Inhalt der von Ihnen verwendeten Website an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie merken sich seine Präferenzen und können die an ihn gerichteten Anzeigen anpassen. Wir verwenden Cookies, um den höchsten Komfort unseres Service zu gewährleisten, und die gesammelten Daten werden nur innerhalb der Firma Mlynomag.pl verwendet, um den Betrieb zu optimieren.

17.  Auf unserer Website verwenden wir folgende Cookies

a) Cookies, die zur Gewährleistung der Sicherheit verwendet werden, z.B. zur Erkennung von Betrug im Rahmen der Authentifizierung innerhalb des Dienstes;

b) „performance“-Cookie-Dateien, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise der Nutzung der Website ermöglichen;

c) „Werbe-Cookies“, die es den Nutzern ermöglichen, Werbeinhalte bereitzustellen, die ihren Interessen besser entsprechen.

18 Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Option zur Erfassung von Cookies durch Änderung der Einstellungen im Internetbrowser jederzeit zu deaktivieren oder wiederherzustellen. Eine Anleitung zur Verwaltung von Cookies finden Sie auf der Website

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Darüber hinausgehende personenbezogene Daten, wie z.B. die E-Mail-Adresse, werden nur dort erhoben, wo der Nutzer durch Ausfüllen des Formulars ausdrücklich eingewilligt hat. Wir speichern und verwenden die oben genannten Daten nur für die Zwecke, die zur Erfüllung einer bestimmten Funktion erforderlich sind.

 

RUSSIAN

Политика конфиденциальности


С 25 мая 2018 г. вступает в силу новый Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС».


§.1 Общие положения

1. Администратором данных является Młynomag Myszkowska Rezanko Spółka Jawna: с местоположением по адресу: Grodzki Młyn, 3 11-440 Reszel, вписанная в реестр предпринимателей под номером KRS: 0000005978, регистрационное дело которой ведет суд в г. Ольштыне, VIII коммерческий отдел Национального судебного реестра, ИНН: 7420013875, РЕГОН: 510245675. Защита данных осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, а данные хранятся на защищенных серверах.
2. Термины интерпретируются согласно глоссария к Правилам или исходя из описания в Политике конфиденциальности.

3. Для лучшего понимания Политики конфиденциальности, термин «Пользователь» был заменен термином «Вы», «Администратор» – «мы». Термин «RODO» означает Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС».

4. Мы уважаем право на конфиденциальность и заботимся о безопасности данных.

5. Личные данные, предоставляемые в контактном формуляре, будут считаться конфиденциальными и не будут видны посторонним лицам.

§ 2. Администратор данных

6. Поставщик услуг является администратором данных своих клиентов. Это означает, что если Вы используете веб-сайт, мы обрабатываем Ваши данные следующим образом: IP-адрес, тип операционной системы, разрешение монитора, тип веб-браузера.

Если Вы воспользовались контактным формуляром на нашем сайте: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона, домашний адрес.

7. Персональные данные обрабатываются:

а) в соответствии с положениями о защите персональных данных,

б) в соответствии с внедренной Политикой конфиденциальности,

в) в объеме и целях, которые необходимы для установления, формирования содержания Соглашения, его изменения или расторжения и правильного использования Услуг, предоставляемых в электронном виде,

г) в объеме и целях, необходимых для удовлетворения законных интересов (юридически обоснованных целей), и обработка не нарушает права и свободы субъекта данных:

в объеме и в соответствии с выраженным Вами согласием, если Вы сделали запрос через контактный формуляр.

8. Каждый субъект данных (если мы являемся его администратором) имеет право на доступ к данным, исправление, удаление или ограничение обработки, право внесения возражений, подачи жалобы в надзорный орган.

9. Контакт с лицом, курирующим обработку персональных данных в организации Поставщика услуг, возможен по электронной почте: biuro@mlynomag.pl

10. Мы оставляем за собой право обрабатывать Ваши данные после прекращения действия Соглашения или отзыва согласия только в том случае, если необходимо расследовать возможные претензии в суде или если национальные или европейские нормы или международное право обязывают нас сохранять данные.

11. Поставщик услуг имеет право передавать персональные данные Пользователя и другие его данные лицам, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством (например, правоохранительным органам).

12. Удаление персональных данных может произойти в результате отзыва согласия или подачи юридически обоснованного возражения на обработку персональных данных.

13. Поставщик услуг не передает личные данные другим лицам, кроме уполномоченных на основании применимого законодательства.

14. Персональные данные обрабатываются только лицами, уполномоченными нами или обработчиком, с которым мы тесно сотрудничаем.

§ 3. Файлы cookies

15. Веб-сайт www.mlynomag.pl использует файлы cookies. Это небольшие текстовые файлы, отправляемые веб-сервером и сохраняемые программным обеспечением браузера. Когда браузер повторно подключается к сайту, сайт распознает тип устройства, с которого подключается пользователь. Параметры позволяют считать информацию, содержащуюся в них, исключительно сервером, который их создал. Файлы cookies облегчают использование ранее посещенных веб-сайтов.
Собранная информация касается IP-адреса, типа используемого браузера, языка, типа операционной системы, поставщика интернет-услуг, информации о времени и дате, расположению и информации, отправленной на веб-сайт через контактный формуляр.
16. Собранные данные используются для мониторинга и проверки того, как пользователи используют наши сайты для улучшения функционирования веб-сайта, обеспечивая более эффективную и беспроблемную навигацию. Мы отслеживаем информацию о пользователях с помощью инструментов Google Analitics и Pixel Facebook, которые регистрируют поведение пользователя на веб-сайте.
Файлы cookies идентифицируют пользователя, что позволяет адаптировать контент веб-сайта, которым он пользуется, к его потребностям. Запоминание его предпочтений позволяет сопоставить рекламу, адресованную ему. Мы используем cookies, чтобы гарантировать высочайший стандарт удобства нашего сервиса, а собранные данные используются только внутри фирмы Mlynomag.pl для оптимизации деятельности.
17. На нашем сайте мы используем следующие файлы cookies:

а) файлы cookies, используемые для обеспечения безопасности, например, используемые для обнаружения мошенничества в области аутентификации на веб-сайте;
б) «рабочие» файлы cookies, позволяющие собирать информацию об использовании страниц сайта;

c) «рекламные» файлы cookies, позволяющие предоставлять рекламный контент, более соответствующий интересам пользователей.

18. Пользователь может в любое время отключить или восстановить возможность сбора файлов cookies, изменив настройки в веб-браузере. Инструкции по управлению файлами cookies доступны на сайте

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Дополнительные личные данные, такие как адрес электронной почты, собираются только в тех местах, где пользователь прямо согласился на это, заполнив формуляр. Вышеуказанные данные сохраняются и используются только для нужд, необходимых для выполнения данной функции.